EUR

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΝ ΣΤΟΛΟ

Στον στόλο της Εταιρείας περιλαμβάνονται και τα "μικρά μας", τα οποία είναι ιδανικά για μετακινήσεις μέσα στην πόλη λόγω μεγέθους αλλά και άνετα για ταξίδι καθώς έχουν όλα turbo-diesel κινητήρα, συνδυάζοντας έτσι την ιπποδύναμη και την οικονομία στο καύσιμο σε ότι αφορά μεγάλες αποστάσεις.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Το αυτοκίνητο παραδίδεται στον μισθωτή σε καλή γενικώς κατάσταση και χωρίς ελαττώματα. Ρητώς τονίζεται ότι κατά την παράδοση του αυτοκινήτου ο μισθωτής οφείλει να ελέγξει και να διατυπώσει οποιαδήποτε Επιφύλαξη ως προς την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου που παραλαμβάνει, άλλως θεωρείται ότι ανεπιφυλάκτως παρέλαβε.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέφει στην εταιρία το αυτοκίνητο στην κατάσταση, στην οποία το παρέλαβε, στον καθοριζόμενο στην συμφωνία τόπο και χρόνο και μετά των συνοδευόντων εντύπων, εργαλείων και εξαρτημάτων του αυτοκινήτου.

Πάντοτε κατά την παράδοση του  αυτοκίνητου στον μισθωτή κρατάμε αρχείο βίντεο την κατάσταση του αυτοκινήτου που παραλαμβάνει έτσι ώστε να μην υπάρχει ουδεμία αμφιβολία προς την κατάσταση επιστροφής του αυτοκινήτου. Ο μισθωτής και εκείνος αν επιθυμεί τραβάει βίντεο ή φωτογραφίες για δική του προσωπική χρήση

Σε αντίθετη περίπτωση από αυτή που συμφωνήθηκε στην παράδοση και παραλαβή, ο μισθωτής, ο οδηγός ή κάθε άλλο πρόσωπο αναγραφόμενο στο παρόν συμβόλαιο υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρία, εκτός από το συμφωνηθέν τίμημα για την κανονική χρήση του αυτοκινήτου, και αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία αυτής.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου ανά πόσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και με έξοδα του μισθωτή, εφόσον διαπιστωθεί ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται  κατά τρόπο αντίθετο προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη ή κατά τρόπο παράνομο και ποινικά κολάσιμο.

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το αυτοκίνητο, να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά, κ.λ.π. και να το χρησιμοποιεί με καλή πίστη και επιμέλεια Οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση του αυτοκινήτου από μισθωτή ή άλλον τρίτο απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη εταιρία. Ρητά απαγορεύεται τυχόν τροποποίηση του μισθωμένου οχήματος. Ο μισθωτής, ο οδηγός ή οποιοδήποτε αναγραφόμενο πρόσωπο στο συμφωνητικό οφείλει να ενημερώνει αποδεδειγμένως την εταιρία έγκαιρα για οποιαδήποτε αλλαγή ή συμβάν σχετικό με το αυτοκίνητο. Ελάχιστο όριο ηλικίας του οδηγού είναι το 21ο έτος συμπληρωμένο. Ο οδηγός πρέπει να κατέχει δίπλωμα οδήγησης τουλάχιστον ένα έτος.

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται το μισθωμένο όχημα μόνο για νόμιμη χρήση και ειδικότερα απαγορεύεται να χρησιμοποιείται (των περιπτώσεων αυτών ενδεικτικά αναφερομένων):

 • Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση από την εκμισθώτρια και χωρίς να αναγράφονται τα στοιχεία του στο έντυπο συμφωνητικό.
 • Για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα επί πληρωμής
 • Για να ρυμουλκεί ή να σύρει άλλα οχήματα ή αντικείμενα.
 • Για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά ή άλλες παράνομες ουσίες, λαθρομετανάστες κ.λ,π
 • Σε αγώνες ταχύτητας
 • Σε υπομίσθωση του μισθωμένου αυτοκινήτου προς τρίτους
 • Όταν ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή άλλης ουσίας, η οποία επηρεάζει την ικανότητα οδηγήσεως και τις αισθήσεις του οδηγού.
 • Εκτός ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. Για την έξοδο του αυτοκινήτου εκτός Ελλάδος ο μισθωτής ή ο οδηγός οφείλει να ενημερώσει την εκμισθώτρια και να λάβει την προηγούμενη έγγραφη έγκρισής της.
 • Η φόρτωση του αυτοκινήτου σε πλοία χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εκμισθώτριας.

Ο παραβαίνων τους όρους αυτούς ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον μισθωτή, τον οδηγό και κάθε άλλο πρόσωπο που αναγράφεται στο συμβόλαιο αυτό. Η τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων του όλου συμβολαίου συνιστά λόγο: α) καταγγελίας της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή, β) για απώλεια της τυχόν καταβεβλημένης εγγύησης και γ) αξίωσης περαιτέρω αποζημίωσης.

ΖΗΜΙΕΣ

Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του αυτοκινήτου, ο μισθωτής, ο οδηγός ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που αναγράφεται στο συμφωνητικό αυτό υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό όλων των προκυπτουσών ζημιών και εξόδων (θετική και αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη κ,α), αν ο μισθωτής, ο οδηγός ή κάθε άλλο πρόσωπο που αναγράφεται στο συμβόλαιο παραβίασε τους όρους του συμβολαίου αυτού ή άλλες ουσιώδεις νομικές διατάξεις ή ασφαλιστικούς κανονισμούς, από πρόθεση ή αμέλεια. Η εκμισθώτρια εταιρία θα δικαιούται να απαιτήσει, εκτός από το ποσό της μισθώσεως και των προκυπτουσών ζημιών και εξόδων, και επιπλέον ημερήσια αποζημίωση λόγω ποινικής ρήτρας  έως ότου το αυτοκίνητο παραδοθεί και παραληφθεί από την εκμισθώτρια εταιρία ή αντί αυτού (π.χ σε περίπτωση απώλειας) έως ότου αποζημιωθεί πλήρως.

Ο μισθωτής, ο οδηγός ή κάθε άλλο πρόσωπο που αναγράφεται στο συμβόλαιο δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημία του αυτοκινήτου από πυρκαγιά ή κλοπή (εκτός αν αυτές προκλήθηκαν από υπαιτιότητά του ή παράλειψή του). Ομοίως δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημία που προέρχεται από σύγκρουση, αν έχει τηρήσει όλους τους όρους του παρόντος συμβολαίου και έχει δεχθεί μικτή ασφάλιση κατά την έναρξη της μισθώσεως, υπογράφοντας στο αντίστοιχο σημείο του συμβολαίου για την ασφάλεια με την ένδειξη «αποδέχομαι» (βλέπε ασφάλειες). Αν ο μισθωτής δεν δεχτεί μικτή ασφάλεια η ευθύνη παραμένει προς όλους στο ακέραιο. Ομοίως ευθύνονται όλοι εις ολόκληρον για οποιοσδήποτε άλλες ζημίες δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο πληρωτής (ή άλλως ο μισθωτής) θα καταβάλει στην εκμισθώτρια εταιρία κατά την λήξη της μισθώσεως εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά- τα κάτωθι ποσά:

1 .Όλων των ημερησίων χρεώσεων, βάσει των τιμών που συμφωνήθηκε κατά την μίσθωση και αναγράφονται στο παρόν συμβόλαιο.

2.0ποιουσδήποτε φόρους, τέλη και άλλα έξοδα αφορούν στην παρούσα μίσθωση.

Θ.Οποιαδήποτε έξοδα της εκμισθώτριας εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών δαπανών, δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας, λόγω εκπροθέσμου καταβολής οποιωνδήποτε ποσών του παρόντος συμβολαίου.

4.0ποιεσδήποτε χρηματικές ποινές, πρόστιμα και άλλα έξοδα επεβλήθησαν ή πρόκειται να επιβληθούν στην εκμισθώτρια εταιρία, λόγω παραβάσεων κατά την χρήση του αυτοκινήτου, εκτός αν για τις παραβάσεις αυτές ευθύνεται η εκμισθώτρια εταιρία. Στην τελευταία περίπτωση ο μισθωτής, ο οδηγός ή κάθε άλλο πρόσωπο αναγραφόμενο στο συμβόλαιο θα εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχόν παράνομες πράξεις τους.

5.Οποιοδήποτε ποσό απαιτηθεί για την επισκευή μηχανικής βλάβης ή φθοράς του αμαξώματος του αυτοκινήτου καθώς και για την αντικατάσταση κατεστραμμένων ελαστικών.

Θ.Τυχόν παρεχόμενες εκπτώσεις θα ανακαλούνται, αν η εξόφληση του λογαριασμού δεν γίνει εμπροθέσμως.

7.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

Εάν ο μισθωτής θελήσει την παράταση της μισθώσεως του αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αποδεδειγμένως την εκμισθώτρια εταιρία 24 ώρες πριν την λήξη της μισθώσεως, για να λάβει την σχετική έγκριση. Αν παραλείψει να το πράξει, υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση παρατάσεως όλοι οι αναγραφόμενοι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο της αρχικής συμβάσεως όσο και της παρατάσεως, είτε πρόκειται για το αυτό αυτοκίνητο είτε για το άλλο προς αντικατάσταση του προηγούμενου.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Α) Η εκμισθώτρια εταιρία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων, μόνο για εκείνα τα πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο κατόπιν αδείας της, δια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οι όροι του οποίου επιλέχθηκαν από τον μισθωτή και τυγχάνουν της πλήρους αποδοχής του.

Β) Ο μισθωτής, ο οδηγός και οι λοιποί επιβάτες του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με ασφάλεια επιβαινόντων, εκτός αν ο μισθωτής αποδεχθεί ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων κατά την έναρξη της μισθώσεως, υπογράφοντας στο σημείο που γράφει «αποδέχομαι», στο εμπρόσθιο φύλλο του συμφωνητικού, όπου και αναγράφονται οι σχετικοί όροι που προηγουμένως ανέγνωσε και απεδέχθη πλήρως.

Γ) Οι αποσκευές και τα λοιπά αντικείμενα ιδιοκτησίας του μισθωτού, του οδηγού των λοιπών επιβατών του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται ασφαλισπκώς και η εκμισθώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά κλπ αυτών.

ΕΥΘΥΝΗ

Η εκμισθώτρια εταιρία ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε απώλεια ή ζημία υποστεί ο μισθωτής, ο οδηγός ή οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο στο συμβόλαιο μέρος κατά την διάρκεια της μισθώσεως, εφόσον αυτές προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας αυτής, σχετικά με την μηχανική κατάσταση που παρέδωσε το αυτοκίνητο. Σε κάθε άλλη περίπτωση η εκμίσθωση δεν φέρει καμία ευθύνη και καμία αξίωση δύναται να ενεργηθεί κατά αυτής.

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιάς, κλοπής, απώλειας του αυτοκινήτου κ.α.) υποχρεούται ο μισθωτής, ο οδηγός ή οποιοσδήποτε τρίτος αναγράφεται στο συμφωνητικό - συμβόλαιο, αμέσως και εγκαίρως,  να ακολουθήσει την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Να ειδοποιήσει την αστυνομία.
 2. Να ειδοποιήσει την εκμισθώτρια εταιρία τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο αμέσως μετά το συμβάν.

3 Να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις όσων πήραν μέρος στο συμβάν, αυτόπτων μαρτύρων ή οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο.

 • Να μην αναγνωρίσει αξιώσεις τρίτων.
 • Να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος.

.Να αποστείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην εκμισθώτρια εταιρία.

Σε περίπτωση που δεν τηρήσει την προηγούμενη διαδικασία, ευθύνεται απέναντι στην εκμισθώτρια εταιρία για οποιαδήποτε ζημία υποστεί αυτή από την μη τήρηση της.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Από της μισθώσεως, η εκμισθώτρια εταιρία έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία του μισθωτή, του οδηγού και κάθε άλλου προσώπου που αναγράφεται στο παρόν συμβόλαιο, τα οποία και μπορεί να χρησιμοποιεί σε κάθε περίπτωση που κάποιο από τα αντισυμβαλλόμενα αυτά μέρη παραβεί τους όρους του παρόντος συμβολαίου.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Το αυτοκίνητο ανήκει στην ιδιοκτησία της εκμισθώτριας εταιρίας. Το παρόν είναι το μόνο μισθωτήριο συμβόλαιο που υπογράφουν τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη. Ο μισθωτής δεν είναι με κανέναν τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της εκμισθώτριας εταιρίας. Ο μισθωτής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα, εκτός αυτών που αναφέρονται στο παρόν συμβόλαιο.

Κατά τη διάρκεια της μισθώσεως ευθύνονται, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μετά του μισθωτή, ο οδηγός, ο πληρωτής, κάθε άλλο πρόσωπο που αναγράφεται στο παρόν συμβόλαιο καθώς και κάθε συνεπιβάτης που δεν αναφέρεται σε αυτό. Ομοίως σε περίπτωση μισθώσεως δια αντιπροσώπου, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, ο αντιπρόσωπος και ο αντιπροσωπευόμενος.

Το συμβόΛαιο που ολοκληρώνεται κατά την διάρκεια της μίσθωσης του αυτοκινήτου, υπερισχύει κάθε άλλης γραπτής η προφορικής συμφωνίας μεταξύ των μερών.

Η εκμισθώτρια εταιρία δεν δύναται να παραιτηθεί, εκ του νόμου και συμβολαίου, από τα δικαιώματά της που απορρέουν από αυτό.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την παρούσα μίσθωση μεταξύ της εκμισθώτριας εταιρίας και του μισθωτή, πληρωτή, οδηγού ή παντός τρίτου αναγραφόμενου στο παρόν συμβόλαιο, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

copyright © 2018 -2019 - Polirental

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.

Απαγορεύεται η χρήση μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια.