EUR

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ALPHA BANK ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ POLIRENTAL

 

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Όσον αφορά την ασφάλεια των συναλλαγών και το επίπεδο ασφαλείας της ίδιας της ιστοσελίδας της POLIRENTAL, η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί πρωτόκολλο ασφαλείας SSL, της εταιρείας COMODO, το COMODO POSITIVE SSL με κρυπτογράφηση 128-bit, διασφαλίζοντας έτσι επιπρόσθετα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη κατά την πλοήγηση του στην ιστοσελίδα της POLIRENTAL.

Η Ιστοσελίδα φιλοξενείται σε Ελληνικό Server με ελληνικό Datacenter, εξασφαλίζοντας επιπρόσθετα από την μεριά του server και της Εταιρείας φιλοξενίας εξτρά μέτρα πρoστασίας όπως antivirus και άλλες ενεργοποιημένες υπηρεσίες, για την αποφυγή κενών ασφαλείας.

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

 

Το αυτοκίνητο παραδίδεται στον μισθωτή σε καλή γενικώς κατάσταση και χωρίς ελαττώματα. Ρητώς τονίζεται ότι κατά την παράδοση του αυτοκινήτου ο μισθωτής οφείλει να ελέγξει και να διατυπώσει οποιαδήποτε Επιφύλαξη ως προς την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου που παραλαμβάνει, άλλως θεωρείται ότι ανεπιφυλάκτως παρέλαβε.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέφει στην εταιρία το αυτοκίνητο στην κατάσταση, στην οποία το παρέλαβε, στον καθοριζόμενο στην συμφωνία τόπο και χρόνο και μετά των συνοδευόντων εντύπων, εργαλείων και εξαρτημάτων του αυτοκινήτου.

Πάντοτε κατά την παράδοση του  αυτοκίνητου στον μισθωτή κρατάμε αρχείο βίντεο την κατάσταση του αυτοκινήτου που παραλαμβάνει έτσι ώστε να μην υπάρχει ουδεμία αμφιβολία προς την κατάσταση επιστροφής του αυτοκινήτου. Ο μισθωτής και εκείνος αν επιθυμεί τραβάει βίντεο ή φωτογραφίες για δική του προσωπική χρήση

Σε αντίθετη περίπτωση από αυτή που συμφωνήθηκε στην παράδοση και παραλαβή, ο μισθωτής, ο οδηγός ή κάθε άλλο πρόσωπο αναγραφόμενο στο παρόν συμβόλαιο υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρία, εκτός από το συμφωνηθέν τίμημα για την κανονική χρήση του αυτοκινήτου, και αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία αυτής.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου ανά πόσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και με έξοδα του μισθωτή, εφόσον διαπιστωθεί ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται  κατά τρόπο αντίθετο προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη ή κατά τρόπο παράνομο και ποινικά κολάσιμο.

 

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το αυτοκίνητο, να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά, κ.λ.π. και να το χρησιμοποιεί με καλή πίστη και επιμέλεια Οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση του αυτοκινήτου από μισθωτή ή άλλον τρίτο απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη εταιρία. Ρητά απαγορεύεται τυχόν τροποποίηση του μισθωμένου οχήματος. Ο μισθωτής, ο οδηγός ή οποιοδήποτε αναγραφόμενο πρόσωπο στο συμφωνητικό οφείλει να ενημερώνει αποδεδειγμένως την εταιρία έγκαιρα για οποιαδήποτε αλλαγή ή συμβάν σχετικό με το αυτοκίνητο. Ελάχιστο όριο ηλικίας του οδηγού είναι το 21ο έτος συμπληρωμένο. Ο οδηγός πρέπει να κατέχει δίπλωμα οδήγησης τουλάχιστον ένα έτος.

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται το μισθωμένο όχημα μόνο για νόμιμη χρήση και ειδικότερα απαγορεύεται να χρησιμοποιείται (των περιπτώσεων αυτών ενδεικτικά αναφερομένων):

 • Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση από την εκμισθώτρια και χωρίς να αναγράφονται τα στοιχεία του στο έντυπο συμφωνητικό.
 • Για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα επί πληρωμής
 • Για να ρυμουλκεί ή να σύρει άλλα οχήματα ή αντικείμενα.
 • Για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά ή άλλες παράνομες ουσίες, λαθρομετανάστες κ.λ,π
 • Σε αγώνες ταχύτητας
 • Σε υπομίσθωση του μισθωμένου αυτοκινήτου προς τρίτους
 • Όταν ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή άλλης ουσίας, η οποία επηρεάζει την ικανότητα οδηγήσεως και τις αισθήσεις του οδηγού.
 • Εκτός ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. Για την έξοδο του αυτοκινήτου εκτός Ελλάδος ο μισθωτής ή ο οδηγός οφείλει να ενημερώσει την εκμισθώτρια και να λάβει την προηγούμενη έγγραφη έγκρισής της.
 • Η φόρτωση του αυτοκινήτου σε πλοία χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εκμισθώτριας.

Ο παραβαίνων τους όρους αυτούς ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον μισθωτή, τον οδηγό και κάθε άλλο πρόσωπο που αναγράφεται στο συμβόλαιο αυτό. Η τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων του όλου συμβολαίου συνιστά λόγο: α) καταγγελίας της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή, β) για απώλεια της τυχόν καταβεβλημένης εγγύησης και γ) αξίωσης περαιτέρω αποζημίωσης.

 

ΖΗΜΙΕΣ

 

Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του αυτοκινήτου, ο μισθωτής, ο οδηγός ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που αναγράφεται στο συμφωνητικό αυτό υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό όλων των προκυπτουσών ζημιών και εξόδων (θετική και αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη κ,α), αν ο μισθωτής, ο οδηγός ή κάθε άλλο πρόσωπο που αναγράφεται στο συμβόλαιο παραβίασε τους όρους του συμβολαίου αυτού ή άλλες ουσιώδεις νομικές διατάξεις ή ασφαλιστικούς κανονισμούς, από πρόθεση ή αμέλεια. Η εκμισθώτρια εταιρία θα δικαιούται να απαιτήσει, εκτός από το ποσό της μισθώσεως και των προκυπτουσών ζημιών και εξόδων, και επιπλέον ημερήσια αποζημίωση λόγω ποινικής ρήτρας  έως ότου το αυτοκίνητο παραδοθεί και παραληφθεί από την εκμισθώτρια εταιρία ή αντί αυτού (π.χ σε περίπτωση απώλειας) έως ότου αποζημιωθεί πλήρως.

Ο μισθωτής, ο οδηγός ή κάθε άλλο πρόσωπο που αναγράφεται στο συμβόλαιο δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημία του αυτοκινήτου από πυρκαγιά ή κλοπή (εκτός αν αυτές προκλήθηκαν από υπαιτιότητά του ή παράλειψή του). Ομοίως δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημία που προέρχεται από σύγκρουση, αν έχει τηρήσει όλους τους όρους του παρόντος συμβολαίου και έχει δεχθεί μικτή ασφάλιση κατά την έναρξη της μισθώσεως, υπογράφοντας στο αντίστοιχο σημείο του συμβολαίου για την ασφάλεια με την ένδειξη «αποδέχομαι» (βλέπε ασφάλειες). Αν ο μισθωτής δεν δεχτεί μικτή ασφάλεια η ευθύνη παραμένει προς όλους στο ακέραιο. Ομοίως ευθύνονται όλοι εις ολόκληρον για οποιοσδήποτε άλλες ζημίες δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Ο πληρωτής (ή άλλως ο μισθωτής) θα καταβάλει στην εκμισθώτρια εταιρία κατά την λήξη της μισθώσεως εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά- τα κάτωθι ποσά:

1 .Όλων των ημερησίων χρεώσεων, βάσει των τιμών που συμφωνήθηκε κατά την μίσθωση και αναγράφονται στο παρόν συμβόλαιο.

2.0ποιουσδήποτε φόρους, τέλη και άλλα έξοδα αφορούν στην παρούσα μίσθωση.

Θ.Οποιαδήποτε έξοδα της εκμισθώτριας εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών δαπανών, δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας, λόγω εκπροθέσμου καταβολής οποιωνδήποτε ποσών του παρόντος συμβολαίου.

4.0ποιεσδήποτε χρηματικές ποινές, πρόστιμα και άλλα έξοδα επεβλήθησαν ή πρόκειται να επιβληθούν στην εκμισθώτρια εταιρία, λόγω παραβάσεων κατά την χρήση του αυτοκινήτου, εκτός αν για τις παραβάσεις αυτές ευθύνεται η εκμισθώτρια εταιρία. Στην τελευταία περίπτωση ο μισθωτής, ο οδηγός ή κάθε άλλο πρόσωπο αναγραφόμενο στο συμβόλαιο θα εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχόν παράνομες πράξεις τους.

5.Οποιοδήποτε ποσό απαιτηθεί για την επισκευή μηχανικής βλάβης ή φθοράς του αμαξώματος του αυτοκινήτου καθώς και για την αντικατάσταση κατεστραμμένων ελαστικών.

Θ.Τυχόν παρεχόμενες εκπτώσεις θα ανακαλούνται, αν η εξόφληση του λογαριασμού δεν γίνει εμπροθέσμως.

7.

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

 

Εάν ο μισθωτής θελήσει την παράταση της μισθώσεως του αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αποδεδειγμένως την εκμισθώτρια εταιρία 24 ώρες πριν την λήξη της μισθώσεως, για να λάβει την σχετική έγκριση. Αν παραλείψει να το πράξει, υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση παρατάσεως όλοι οι αναγραφόμενοι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο της αρχικής συμβάσεως όσο και της παρατάσεως, είτε πρόκειται για το αυτό αυτοκίνητο είτε για το άλλο προς αντικατάσταση του προηγούμενου.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

 

Α) Η εκμισθώτρια εταιρία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων, μόνο για εκείνα τα πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο κατόπιν αδείας της, δια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οι όροι του οποίου επιλέχθηκαν από τον μισθωτή και τυγχάνουν της πλήρους αποδοχής του.

Β) Ο μισθωτής, ο οδηγός και οι λοιποί επιβάτες του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με ασφάλεια επιβαινόντων, εκτός αν ο μισθωτής αποδεχθεί ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων κατά την έναρξη της μισθώσεως, υπογράφοντας στο σημείο που γράφει «αποδέχομαι», στο εμπρόσθιο φύλλο του συμφωνητικού, όπου και αναγράφονται οι σχετικοί όροι που προηγουμένως ανέγνωσε και απεδέχθη πλήρως.

Γ) Οι αποσκευές και τα λοιπά αντικείμενα ιδιοκτησίας του μισθωτού, του οδηγού των λοιπών επιβατών του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται ασφαλισπκώς και η εκμισθώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά κλπ αυτών.

 

ΕΥΘΥΝΗ

 

Η εκμισθώτρια εταιρία ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε απώλεια ή ζημία υποστεί ο μισθωτής, ο οδηγός ή οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο στο συμβόλαιο μέρος κατά την διάρκεια της μισθώσεως, εφόσον αυτές προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας αυτής, σχετικά με την μηχανική κατάσταση που παρέδωσε το αυτοκίνητο. Σε κάθε άλλη περίπτωση η εκμίσθωση δεν φέρει καμία ευθύνη και καμία αξίωση δύναται να ενεργηθεί κατά αυτής.

 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιάς, κλοπής, απώλειας του αυτοκινήτου κ.α.) υποχρεούται ο μισθωτής, ο οδηγός ή οποιοσδήποτε τρίτος αναγράφεται στο συμφωνητικό - συμβόλαιο, αμέσως και εγκαίρως,  να ακολουθήσει την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Να ειδοποιήσει την αστυνομία.
 2. Να ειδοποιήσει την εκμισθώτρια εταιρία τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο αμέσως μετά το συμβάν.

3 Να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις όσων πήραν μέρος στο συμβάν, αυτόπτων μαρτύρων ή οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο.

 • Να μην αναγνωρίσει αξιώσεις τρίτων.
 • Να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος.

.Να αποστείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην εκμισθώτρια εταιρία.

Σε περίπτωση που δεν τηρήσει την προηγούμενη διαδικασία, ευθύνεται απέναντι στην εκμισθώτρια εταιρία για οποιαδήποτε ζημία υποστεί αυτή από την μη τήρηση της.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Από της μισθώσεως, η εκμισθώτρια εταιρία έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία του μισθωτή, του οδηγού και κάθε άλλου προσώπου που αναγράφεται στο παρόν συμβόλαιο, τα οποία και μπορεί να χρησιμοποιεί σε κάθε περίπτωση που κάποιο από τα αντισυμβαλλόμενα αυτά μέρη παραβεί τους όρους του παρόντος συμβολαίου.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

Το αυτοκίνητο ανήκει στην ιδιοκτησία της εκμισθώτριας εταιρίας. Το παρόν είναι το μόνο μισθωτήριο συμβόλαιο που υπογράφουν τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη. Ο μισθωτής δεν είναι με κανέναν τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της εκμισθώτριας εταιρίας. Ο μισθωτής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα, εκτός αυτών που αναφέρονται στο παρόν συμβόλαιο.

Κατά τη διάρκεια της μισθώσεως ευθύνονται, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μετά του μισθωτή, ο οδηγός, ο πληρωτής, κάθε άλλο πρόσωπο που αναγράφεται στο παρόν συμβόλαιο καθώς και κάθε συνεπιβάτης που δεν αναφέρεται σε αυτό. Ομοίως σε περίπτωση μισθώσεως δια αντιπροσώπου, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, ο αντιπρόσωπος και ο αντιπροσωπευόμενος.

Το συμβόΛαιο που ολοκληρώνεται κατά την διάρκεια της μίσθωσης του αυτοκινήτου, υπερισχύει κάθε άλλης γραπτής η προφορικής συμφωνίας μεταξύ των μερών.

Η εκμισθώτρια εταιρία δεν δύναται να παραιτηθεί, εκ του νόμου και συμβολαίου, από τα δικαιώματά της που απορρέουν από αυτό.

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την παρούσα μίσθωση μεταξύ της εκμισθώτριας εταιρίας και του μισθωτή, πληρωτή, οδηγού ή παντός τρίτου αναγραφόμενου στο παρόν συμβόλαιο, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

Πολιτική Cookies της Polirental

 

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

 

 

Τι είναι τα cookies;

 

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι cookies: Session και Persistent. Χρησιμοποιούνται για διαφορετικά πράγματα και περιέχουν διαφορετικές πληροφορίες

Τα Session cookies περιέχουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα περιήγηση του browser σας. Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης σας. Τίποτα δεν παραμένει στον υπολογιστή σας έπειτα από την έξοδό σας από το site.

Τα Persistent cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών που χρησιμοποιούνται μεταξύ των επισκέψεων. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν στα sites να αναγνωρίσουν ότι είστε πελάτης που επιστρέφει στο site για άλλη μια φορά και αντιδρά αναλόγως. Τα Persistent cookies έχουν διάρκεια ζωής η οποία ορίζεται από την ιστοσελίδα, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από μερικά λεπτά ή και αρκετά χρόνια.

 

 

Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας;

 

Τα cookies τα οποία χρησιμοποιούμε είναι γνωστά με τον όρο "persistent cookies".

Tα μόνιμα (persistent) cookies αποθηκεύονται σαν αρχεία στον υπολογιστή σας και παραμένουν εκεί όταν κλείσετε τον browser, εκτός αν τα διαγράψετε. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να αποσπάσουμε πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητά σας σε άλλες ιστοσελίδες, ή για εξακρίβωση προσωπικών στοιχείων εκτός από εκείνα που εσείς μας έχετε δώσει, οικειοθελώς. Τα Cookies δεν διαφθείρουν και δεν βλάπτουν τον υπολογιστή, ούτε προγράμματα ή αρχεία του υπολογιστή σας. Σε κάθε περίπτωση, τα cookies διευκολύνουν την καλύτερη εξυπηρέτηση και εμπειρία του χρήστη κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο της Εταιρείας  και συνιστούμε να τα έχετε ενεργοποιημένα.

Ακόμη και αν επιλέξετε να μην επιτρέψετε τη χρήση τους, μπορείτε να εξακολουθήσετε να απολαμβάνετε την πλήρη λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου μας. Τότε όμως θα πρέπει σε κάθε επίσκεψή να επανεισάγετε μερικά στοιχεία σας. Στην περίπτωση που επιτρέπετε τη λειτουργία των cookies και χρησιμοποιείτε υπολογιστή κοινής χρήσεως, παρακαλούμε με τη λήξη της επίσκεψής σας να κάνετε sign off.

 

Απολύτως απαραίτητα cookies 

 

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

 

Cookies επιδόσεων 

 

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

 

Τhird-party Cookies

Αυτά τα cookies τοποθετούνται από συνεργάτες μας για λογαριασμό μας. Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων μας και την αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι ως άνω συνεργάτες μας για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη.

 

Cookies Λειτουργικότητας 

 

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

 

Cookies ανάλυσης

 

Τα cookies αυτά συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά πλοήγησής σας στον ιστότοπο μας, όπως ποιες σελίδες του ιστότοπου μας γίνονται αντικείμενο συχνών επισκέψεων και αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος. Μέσω αυτού είμαστε σε θέση να κάνουμε τη δομή, την πλοήγηση και το περιεχόμενο του ιστότοπου όσο το δυνατόν πιο φιλικά προς εσάς. Δε συνδέουμε τις στατιστικές και άλλα στοιχεία αναφορών με μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα.

 

Χρησιμοποιούμε τα εν λόγω cookies για:

 • Την καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών στις ιστοσελίδες μας
 • Την καταγραφή της χρονικής διάρκειας κάθε επίσκεψης στις ιστοσελίδες μας
 • Τον προσδιορισμό της αλληλουχίας/σειράς με την οποία επισκέπτεστε τις διάφορες σελίδες στον ιστότοπο μας
 • Την αξιολόγηση των σημείων του ιστότοπου που χρειάζονται βελτίωση
 • Τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε λογισμικό όπως το Google Analytics προκειμένου να αναλύσουμε τη χρήση των σελίδων, τις αλληλεπιδράσεις των σελίδων και τις διαδρομές που ακολουθούνται μέσω των ιστότοπων μας. Αυτά είναι γνωστά ως «website metrics» ή «analytics». Το Google Analytics είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης που προσφέρεται από τη Google Inc. (Google). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να αναλύει τη χρήση του ιστότοπου από τους Χρήστες. Η Google χρησιμοποιεί συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία προκειμένου να δώσει στη Avis μια εικόνα για τον τρόπο που οι Χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. 

 

Επίσης τα Web analytics cookies, από τους συνεργάτες μας Google και Adobe, μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε την αλληλεπίδραση των πελατών εντός του ιστότοπου μας. Αυτά μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες που μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε την ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

 

Η Google δύναται να παράσχει τέτοιου είδους στοιχεία σε τρίτα μέρη μόνο αν υποχρεωθεί από το νόμο.

 

Cookies στόχευσης/διαφήμισης 

 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο μας για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

 

Διαχείριση Κίνησης 

 

Τα προγράμματα διαχείρισης της κίνησης στον ιστότοπο μας χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό τεχνικών προβλημάτων, που ενδεχομένως να εμφανιστούν κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε μέσω αυτών των προγραμμάτων, διορθώνουμε τεχνικά λάθη και προβλήματα και βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από τον ιστότοπο, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες του χρήστη.

 

Cookies κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη διασύνδεση του λογαριασμού σας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης με τον ιστότοπο μας. Για παράδειγμα, για να σας επιτρέπεται να αναδημοσιεύετε και να μοιράζεστε με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστότοπο μας ή να δηλώνετε ότι θέλετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα cookies κοινωνικής δικτύωσης δεν απαιτούνται για την πλοήγηση σας στον ιστότοπο μας. 

 

Πώς να ελέγξετε τα cookies;

 

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο μας στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, καθώς και  να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

 • Μπορείτε να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές ρυθμίζοντας κατάλληλα τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείται, επιτρέποντας είτε την αποδοχή συγκεκριμένων μόνο τύπων cookies ή την άρνηση στη χρήση τους 
 • Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τη διαδρομή για τη διαγραφή τους από τη μνήμη του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε
 • Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων που περιηγείστε, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. 

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

 

Έχετε τα δικαιώματα:

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
 • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας 
 • Φορητότητας των δεδομένων σας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Άρσης της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας. 


Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας στην POLIRENTAL(POLI RENTAL), μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία της POLIRENTAL στην ταχυδρομική διεύθυνση Σαλαμίνος 5, Θεσσαλονίκη, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., καθώς και να υποβάλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Καταστήματος της Polirental  στην Δ/νση: Σαλαμίνος 5, Θεσσαλονίκη (Τ.Κ. 54625) ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Αλλαγές στην Πολιτική cookies.

 

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 1/1/2019. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση 

 

copyright © 2018 -2019 - Polirental

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.

Απαγορεύεται η χρήση μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια.